ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο εργαστήριο της εταιρίας λαμβάνουν χώρα πειραματικές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας με σκοπό την εξασφάλιση της ανώτατης ποιότητας των προϊόντων παραγωγής μας και τη διάρκεια ζωής τους.

Με συνεχείς επιθεωρήσεις εισερχομένων υλικών, διεργασιών και τελικού προϊόντος, εξασφαλίζουμε ότι το προϊόν που θα φθάσει στα χέρια του τελικού καταναλωτή είναι πάντα σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τους πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ενώ τακτικά διεξάγουμε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας από ανεξάρτητους και εγνωσμένου κύρους φορείς.